Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Boekelsedijk 7
5411NW Zeeland
06-24253690
Kvk 17240382

Members Wanted

Carnaval en corona, wat nu?

Thursday 25 June 2020

Dit zijn de brieven die we naar de leden hebben gestuurd:


                                     ’s-Hertogenbosch, 23 april 2020
Beste leden,
Het bestuur van de Brabantse Carnavals Federatie heeft zich, zoals dat te doen gebruikelijk is, tot op dit moment afwachtend opgesteld ten aanzien van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. ‘Afwachtend’ omdat de BCF in eerste instantie een dienende organisatie is en dus ten dienste staat van vraagstelling vanuit de leden. Ofschoon de verspreiding van het virus in Brabant gelinkt wordt aan het carnaval van afgelopen jaar (zie ook de bewogen uitzending d.d. 19 april NPO 1 (na 22.00u) rondom het zwaar getroffen Uden in gesprek is met Jeroen Pauw waarin o.a. Prins Porcellus LV aan het woord komt) was er tot op heden geen reden om in actie te komen gezien ook de ongewisse ontwikkeling en toekomst. Na de persbijeenkomst van 21 april waarin het kabinet aangeeft dat er tot 1 september geen grote evenementen mogen plaatsvinden zijn er leden die ons vragen wat te doen met het komende carnaval. Uiteraard is dat mede ingegeven doordat 1 september ook dicht de 11/11-viering nadert en men met de voorbereidingen daarvoor al vroeg dient te beginnen.

Het mag duidelijk zijn dat ook het bestuur van de BCF op dit moment geen pasklaar antwoord heeft. Enerzijds omdat het nog steeds koffiedikkijken betreft. Komt er een vaccin op tijd, of remedie? Is het virus dan het land uit? Een mens zou op dit punt willen dat hij/zij in de toekomst kon kijken. Anderzijds heeft geen van ons een dergelijke situatie ooit meegemaakt.

Dat carnaval niet door zou gaan is en blijft een reële mogelijkheid, daar kunnen we niet onderuit. Daarvoor is het een te massaal volksfeest dat vooral gekenmerkt wordt door intensieve contacten en juist dát is de crux. Als ik zelf in de geschiedenis van het Bossche carnaval kijk dan zijn daar (sinds begin 19e eeuw) vier momenten geweest dat het carnaval niet doorging. Dat was in 1896 i.v.m. een pokkenziekte, tijdens de Eerste en tijdens de Tweede Wereldoorlog èn in 1953 i.v.m. de watersnoodramp. Alleen met het verbod van 1896 zou de vergelijking met nu enigszins kunnen opgaan zij het dat het toen slechts een plaatselijk besluit betrof. De officiële feestelijkheden (optredens Prins, Peer etc., optocht etc.) gingen niet door, het verkleed en gemaskerd gaan was verboden maar ruim na die dagen verschenen er al berichten dat het carnavalvieren nog nooit zo gezellig en druk was geweest. Kortom, enige lering kunnen we daar niet uit trekken.

Voorzover wij nú kunnen adviseren uit het oogpunt van ervaring met evenementen waar enigen van ons nu aan deelnemen is het wel dat men gewoon door zou moeten gaan met de organisatie tot op het moment dat men zich verbindt aan financiële consequenties danwel op het punt staat gelden uit te geven die voor niets zouden blijken te zijn. Een van de leden suggereerde om, wat het aanstellen van protocollaire personen betreft (voorzover organisaties dat ieder jaar opnieuw doen) men dat voor één jaar zou kunnen oplossen door de gekozenen van het afgelopen seizoen te handhaven, zeker ook omdat een aantal van hen ook al de optocht van afgelopen jaar heeft moeten missen.  En zo zullen er wel meerdere suggesties onder de leden leven.

Voor de rest kunnen we de ontwikkelingen afwachten (er zijn nog ettelijke maanden te gaan) maar het heeft toch onze voorkeur om alvast onze gedachten te laten gaan over een aantal scenario’s. Wij hebben van de Stichting Vastenavend (Bergen op Zoom) vernomen dat zij daaraan zouden willen beginnen. Wellicht ook dat anderen binnen de Brabantse carnavalsorganisaties al ideeën hebben gevormd hoe we met deze situatie zouden moeten of kunnen omgaan. Wij verzoeken iedereen dringend om deze met ons te delen, wellicht dat we daar een digitaal platform voor inrichten maar ook vernemen wij graag per omgaande welke behoefte jullie in deze hebben zodat wij ons daar als bestuur op korte termijn over kunnen buigen. Juist hier zouden we voor elkaar veel kunnen betekenen.

Tot slot: Wij weten dat er diverse fervente carnavalsvierders en carnavalsorganisatoren ons inmiddels zijn ontvallen door het virus. Wij leven mee met de nabestaanden in de wetenschap dat zij allen in hun leven genoten hebben van prachtige carnavalsvieringen. Wij weten ook van het leed van het ziekteverloop zelf en ook met hen leven wij mee in de hoop en verwachting dat iedereen weer de oude zal worden en wij hen weer temidden van ons mogen ontmoeten tijdens het carnavalsfeest want ”carnaval”, zo beweerde Anton van Duinkerken, “vergaat slechts met de mens”. Laten we dus vooral positief blijven, wetende dat het feest der feesten weer zal leven zoals dat al eeuwen gaat.

Namens het bestuur,
Rob van de Laar, voorzitter

http://www.brabantsecarnavalsfederatie.nl
tel.nr. (pr) 06-83616616
reacties graag naar: secretariaat@brabantsecarnavalsfederatie.nl                                ’s-Hertogenbosch, 1 juni 2020
Beste leden,
In vervolg op ons laatste bericht met betrekking tot carnaval en het coronavirus een volgende update:
In reactie op genoemd schrijven maar ook los daarvan bereiken ons berichten dat verschillende leden behoefte hebben aan uitwisseling van ideeën, plannen etc. in geval het carnaval niet kan doorgaan op de wijze zoals we dat doorgaans doen.
Er is vooralsnog geen zicht op een uitkomst. Wat mag en kan bepaalt de overheid en daarover zijn nog geen harde besluiten genomen. Wat vaststaat is dat Carnaval/Vastenavond doorgaat, het is immers meer dan een evenement namelijk een ritueel jaarfeest. De vraag die opdoemt is in welke vorm: met de bekende massaliteit,  compleet met álle evenementen die daarbij te doen gebruikelijk worden georganiseerd of wordt het feest gereduceerd tot huiselijke partijtjes? En àls het niet tot massaliteit mag komen, wat kunnen we dan met behulp van o.a. social media etc. toch nog doen om er een feest van ‘samen met z’n allen’ van maken? Of is er misschien een tussenvorm denkbaar? Vragen te over in een ongewisse tijd.
Wat de organisatie van carnavalsevenementen betreft komt het allemaal wel dichtbij. Diverse organisaties beginnen doorgaans in deze tijd al met de organisatie van de feesten op en rondom 11/11 of met plannen rondom een jubileum in die periode. Zo hebben de Knoerissen in Uden al laten weten dat de viering van het 55-jarig bestaan met een jaar wordt uitgesteld. Dat besluit is overigens mede genomen doordat het coronavirus en alle daar uit voortkomende ellende wordt geassocieerd met het afgelopen carnaval toen het virus met daar rondwaarde. In Limburg gaan stemmen op om de 11/11-vieringen met groepen mensen af te gelasten. Duidelijk is dat een alleen een goede remedie of vaccin verandering kan brengen in de situatie en dat kan nog wel even op zich laten wachten, als dat er al komt.
Blijft over dat we met al onze creativiteit en inventiviteit, waaraan carnavalsvierders zo rijk zijn, kunnen bezien hoe we het mogelijke gemis aan o.a. de najaarsvieringen enigszins kunnen compenseren. Dat laat echter onverlet dat we nu ook al onze gedachten kunnen laten gaan m.b.t. de carnavals-/vastenavondviering in 2021 zelf. En natuurlijk, laat het lokale karakter en de lokale creativiteit/inventiviteit overheersen maar juist in deze tijd is er de meerwaarde van samen denken en samenwerken middels onze BCF een mooie gelegenheid. Het wiel hoeft immers niet opnieuw te worden uitgevonden.
Samen bestrijden we het coronavirus maar samen houden we ook ons Carnaval/Vastenavond in ere. Het bestuur nodigt jullie uit om jullie ideeën en plannen met elkaar uit te wisselen. Vooral de grotere organisaties kunnen hierin een voorbeeldfunctie vormen. In eerste instantie willen we die uitwisseling realiseren door de onderstaande vraagstelling. Daarnaast zijn we druk bezig om een digitaal platform te creëren waarbinnen uitwisseling mogelijk is. Mocht er behoefte zijn dan kunnen we een online vergadering beleggen. Als er gerichte vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden via ons secretariaat, zie onder.
Gelieve de antwoorden eveneens naar ons secretariaat te sturen. Een samenvatting van de uitkomst zullen wij zo snel mogelijk jullie toesturen.
Met groet,
Namens het bestuur,
Rob van de Laar, voorzitter
Vraagstelling:
Nam organisatie:
Plaats:
Vraag 1. Welke ideeën/plannen bestaan er om, indien de 11/11 viering niet in massaliteit wordt toegestaan, toch invulling daaraan te geven?
Vraag  2. Welke ideeën/plannen bestaan er om, indien de carnavalsviering niet in massaliteit wordt toegestaan, toch invulling daaraan te geven in voorfeesten en het feest zelf? Te denken valt aan:
-    Tonpraatavond
-    Concerten
-    Liedjesfestival
-    Pronkzitting
-    Prinsverkiezing
-    Optocht

Vraag 3. Bestaat er behoefte om over mogelijke plannen/ideeën middel een online-vergadering van gedachten te wisselen?
Vraag 4.
Heeft u vragen of opmerkingen.

Graag dit formulier sturen naar secretaris@brabantsecarnavalsfederatie.nl

    

                            ’s-Hertogenbosch, 17 juni 2020
Beste leden,
Wij herinneren jullie aan de oproep die wij als bestuur onlangs deden om enkele vragen te beantwoorden i.v.m. plannen en gedachten omtrent carnavalvieren in coronatijd. Het lijkt nog allemaal ver weg, maar we dienen bijtijds een plan de campagne te hebben. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het zou kunnen dat alle veiligheidsregio’s gezamenlijk een standpunt innemen m.b.t. wat wel en niet mag, zolang als er geen deugdelijk vaccin is verstrekt. Nú is er nog de gelegenheid om daar invloed op te kunnen uitoefenen, danwel over deze kwestie mee te praten. Tijdens de afgelopen Algemeen Bestuursvergadering van maandag hebben wij dan ook besloten om, als bestuur van de BCF, op korte termijn contact te zoeken met de drie Brabantse veiligheidsregio’s en de provincie om eerst eens van gedachten te wisselen over mogelijke scenario’s als een opstart van planontwikkeling. Daarvoor is kennis van de planvorming van de aangesloten leden van groot belang. Uit de inmiddels ingezonden vragenformulieren blijkt dat verschillende leden intussen al interne commissies hebben gevormd of de intentie hebben om deze te vormen. Laten we met z’n allen gezamenlijk opkomen voor onze vastenavond/carnaval door hierin ook gezamenlijk op te trekken. Wij verzoeken jullie dringend om, voorzover dat nog niet ie gebeurd,  voor eind volgende week de vragen ingevuld te retourneren naar ons emailadres: secretaris@brabantsecarnavalsfederatie.nl
Wij zorgen op korte termijn voor een samenvatting van de plannen in het Brabantse.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Rob van de Laar, voorzitter

Vraagstelling:
Naam organisatie:
Plaats:
Vraag 1. Welke ideeën/plannen bestaan er om, indien de 11/11 viering niet in massaliteit wordt toegestaan, toch invulling daaraan te geven?
Vraag  2. Welke ideeën/plannen bestaan er om, indien de carnavalsviering niet in massaliteit wordt toegestaan, toch invulling daaraan te geven in voorfeesten en het feest zelf? Te denken valt aan:
-    Tonpraatavond
-    Concerten
-    Liedjesfestival
-    Pronkzitting
-    Prinsverkiezing
-    Optocht

Vraag 3. Bestaat er behoefte om over mogelijke plannen/ideeën middel een online-vergadering van gedachten te wisselen?
Vraag 4.
Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen?

See All Nieuws